Nationellt stöd, حمایت سراسری

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50خط تلفن سراسری برای شمایی که تهدید یا خشونت را تجربه نمودهاید. حتی اگر نمیتوانید به سوئدی گفتگو کنید هم میتوانید به این شماره زنگ بزنید. این مکالمه هزینهای در بر ندارد و در قبض تلفن مشاهده نخواهد شد. شما میتوانید ناشناس باقی بمانید.

www.kvinnofridslinjen.se

BRIS 116 110

خط تلفن حمایتی برای شما که جوان هستید. همچنین میتوان با این مرکز چت کرده یا پست الکترونیکی ارسال نمود. شما میتوانید ناشناس باقی بمانید.

www.bris.se

RFSL:s brottsofferjour 020-34 13 16

خط تلفن حمایتی برای شمایی که همجنسخواه، دوجنسگرا، تراجنس (ترانسکچوال) یا کوئیر بوده و در معرض وقوع جرم یا خشونت قرار گرفتهاید.

www.rfsl.se/brottsoffer/

Terrafem 020-52 10 10

خط تلفن حمایتی برای شما که در معرض خشونت قرار دارید. شما میتوانید به زبانهای گوناگون بسیاری حمایت دریافت کنید. این مکالمه هزینهای در بر ندارد و در قبض تلفن مشاهده نخواهد شد. شما میتوانید ناشناس باقی بمانید.

www.terrafem.org

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

خط تلفن حمایتی برای شما که در معرض خشونت قرار دارید. حتی اگر نمیتوانید به سوئدی گفتگو کنید هم میتوانید به این شماره زنگ بزنید.

www.boj.se