Hur lång tid tar det att handlägga ett bygglov eller anmälan?

Handläggningstiden för bygglov och anmälningsärenden är väldigt individuell från ärende till ärende.

Ett enkelt ärende kan bli klart inom några få veckor efter det att ansökan är komplett (det vill säga att alla beslutsgrundande handlingar finns tillgängliga i ansökan och att uppgifterna är korrekta) och klar för handläggning.

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till miljö- och byggnämnden.

I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden räknas från den dag då samtliga behövliga uppgifter kom in till miljö- och byggnämnden. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är tidsfristen istället åtta veckor.

Handläggningstiden kan påverkas av ett flertal faktorer. Här är några vanliga exempel:

  • Ansökt åtgärd strider mot detaljplanens bestämmelser. Kan avvikelsen ses som en liten avvikelse från detaljplanen och att den inte strider mot detaljplanens syfte skall grannehörande ske innan bygglov beviljas.
  • Erinran (anmärkning/klagomål) från grannar vid grannehörande kan ha inkommit och ansökan behöver då hanteras vid miljö- och byggnämndens sammanträde för beslut.
  • Remissinstanser lämnar synpunkter som leder till att kompletteringar behöver göras i beslutsunderlaget innan bygglov kan beviljas.
  • Byggnadstekniska frågor.
  • Yttrande över yttrande.
  • Ärendet är av principiellt viktig natur och behöver då hanteras vid miljö- och byggnämndens sammanträde för beslut.