Vilka typer av planer finns?

Det finns tre typer av kommunala fysiska planer:
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplan

Kommuner är skyldig att ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Översiktsplanen redovisar hur Säter ska utvecklas de kommande åren. Den redogör för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Här kan du läsa mer om översiktsplanering. Här hittar du Säters Kommuns översiktsplan.

Detaljplan

Detaljplaner pekar ut hur marken eller vattnet ska användas och utformas mer i detalj. Planen ger på så vis en samlad bild av hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Detaljplaner gäller bara för ett utpekat område.

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser om vad som får byggas eller vad platsen ska användas till. Exempelvis småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar. Planen bestämmer också hur stora byggnaderna får bli, avstånd till tomtgränser och ibland även hur husen ska se ut. Detaljplanen kan också skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller värdefull natur. Eftersom planen är juridiskt bindande är den avgörande vid prövningen av bygglov.

Här kan du läsa mer om detaljplanering. Här hittar du aktuella detaljplaner i Säter.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser påminner om detaljplaner eftersom de är juridiskt bindande och gäller för ett begränsat område, men de reglerar bara några enstaka frågor. Med områdesbestämmelser kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse.