Vem ansvarar för busstider, resvägar och busshållplats?

Skolskjutsen i Dalarna utförs av Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning på uppdrag av Dalarnas kommuner. Det gemensamma skolskjutsreglementet kompletteras med en lokal bilaga som avser regler för den egna kommunen. Skolskjutsreglementet är antaget av kommunfullmäktige i Säters kommun.

Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad trafiksäkerhetsbesiktning av skolskjutsvägarna och hållplatserna. Besiktningen görs tillsammans med väghållaren och Region Dalarna.

Vid risk för trafiksäkerhetsproblem, exempelvis vid halka, kan entreprenören ställa in en skolskjuts helt eller delvis. Vid sådant tillfälle ska skolan informeras omgående. Skolan vidarebefordrar informationen till berörda elever och/eller vårdnadshavare.

Vårdnadshavare har ansvaret för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från hållplatsen där eleven ska gå på och av bussen.