Kan jag överklaga ett beslut om skolskjuts?

Ja, du kan överklaga ett beslut om skolskjuts.

Hos vem ska beslutet överklagas?

Beslut kan skriftligen överklagas hos förvaltningsrätten i Dalarnas län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas eller skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Box 300
783 27 Säter

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Hur du utformar ditt överklagande

  • Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr)
  • Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras.
  • Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.

För mer information, kontakta Samhällsbyggnadssektorn på telefon 0225-55 000 eller via e-post sbn@sater.se.

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid.

Om du anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.